Aktyvių politikų sąrašas

Pavadinimas Tipas Naudotojo sutikimas
Privatumo politika Privatumo politika Visi naudotojai
Svetainės politika Svetainės politika Visi naudotojai
Slapukų politika Kita politika Visi naudotojai

Santrauka

Šis privatumo pranešimas susijęs su šioje svetainėje sukurtomis naudotojų paskyromis.

Privatumas ir asmens duomenys

VMA vertina jūsų privatumą. Kad būtų suteikiama Naudotojui prieigą prie atvirųjų mokymų virtualiosios mokymo platformos, šioje svetainėje yra renkama ir saugoma asmeninė informaciją apie Naudotoją.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

Šioje VMA tvarkomi duomenys, kuriuos pateikiami kuriant Naudotojo paskyrą šioje svetainėje, pvz., vardą ir el. pašto adresą. Taip pat yra renkami duomenis apie Naudotojo veiklą svetainėje, įskaitant bet kokį Naudotojo indėlį.

Kaip naudojama ši informacija?

Ši informacija naudojama tik norint suteikti prieigą prie atvirųjų mokymų šioje svetainėje.

Kiek laiko mano duomenys saugomi?

Naudotojo asmens duomenys saugomi tol, kol paskyra yra aktyvi šioje VMA, t. y. tol, kol naudojamasi šia svetaine, arba iki numatytos mokymosi/kurso pabaigos.

Išsami open.ktu.edu duomenų privatumo politika (nuoroda atsidaro naujame lange).


Visa politika

Privatumo Politika

I. Atvirųjų mokymų virtualiosios mokymosi aplinkos paslaugos aprašymas

open.ktu.edu yra atvirųjų mokymų Virtualioji mokymosi aplinka (toliau – VMA) – mokomojo ugdymo turinio ir atvirojo turinio teikimui. VMA padeda geriau integruoti formalaus ir neformalaus mokymosi scenarijus, o taip pat šia aplinka besinaudojantieji tampa labiau motyvuoti, prisiimantys atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.

II. Politikos aprėptis (kam skirtas šis dokumentas)

Ši privatumo politika nustato kriterijus ir sąlygomis, kuriomis remiantis VMA renka, apdoroja, saugo ir perduoda asmens duomenis, kaip yra užtikrinamas šios informacijos konfidencialumas bei kaip įgyvendinami priimti įstatymai ar reglamentai, atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir reglamentą dėl e.privatumo, ar kitus įstatymus, kurie pakeičia, pritaiko ar kodifikuoja bet kuriuos iš išvardintų įstatymų, taip pat bet kokius kitus taikomus nacionalinius teisės aktus dėl asmens duomenų apdorojimo ir privatumo.

Privatumo politikoje apibrėžiami terminai:

 • duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra renkami, saugomi ar tvarkomi (taip pat žr. „naudotojo“ apibrėžimą žemiau);
 • duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita institucija, kuri viena ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus, kur tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;
 • duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita institucija, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
 • asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta (duomenų subjektas); asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma remiantis nurodytu asmens dokumento kodu arba vienu ar daugiau jam būdingų fizinių, fiziologinių, psichinių, genetinių, protinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių to asmens požymių;
 • asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis atliekama operacija ar operacijos, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, laikymas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas;
 • priežiūros institucija – nepriklausoma viešoji priežiūros institucija, kuri įsteigiama valstybės narės pagal 51-ąjį straipsnį (Reg. UE 679/2016);
 • trečioji šalis“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar kita institucija, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo tiesiogiai įgalioti tvarkyti asmens duomenis;
Šioje politikoje taip pat naudojami terminai:
 • internetinis puslapis – internetinis resursas, pasiekiamas per domenų vardus;
 • naudotojas arba duomenų subjektas – internetinio puslapio interneto naudotojas, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

II. Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tikslai ir teisinis pagrindas

VMA renka ir tvarko jūsų asmens duomenis šiems tikslams ir šiuo teisiniu pagrindu:

 • kad jums būtų suteikta prieiga ir galimybė naudotis VMA platforma;
 • kad būtų galima patikrinti jūsų tapatybę, užregistruoti, sukurti ir palaikyti jūsų naudotojo paskyrą;
 • kad būtų įmanoma stebėti platformos naudojimą saugumo tikslais.
Teisinis pagrindas:
 • remdamasis BDAR ir deramai atsižvelgdamas į savo ir kitų projekto dalyvių teisėtus interesus KTU renka ir apdoroja asmens duomenis siekdamas nustatytų tikslų ir atstovaudamas tiesiogiai susijusių duomenų valdytojų interesus.
 • Vykdant sutartinius įsipareigojimus: suteikti prieigą prie nuotolinio mokymo platformos.
 • Sutikimas: kai vaikų amžius yra mažesnis nei 16, asmens duomenys bus tvarkomi jeigu ir tik tiek, kiek sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba globėjas.

III. Kokius asmens duomenis tvarkome?

Kad galėtume suteikti jums prieigą prie VMA mokymo platformos, mes turime teisėtą pagrindą tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Registracijai ir Naudotojo paskyrai
  • Rolė (Besimokantysis arba Dėstytojas);
  • Vardas arba Pseudonimas (ar Paskyros pavadinimas);
  • El. pašto adresas;
  • Mokykla/Institucija ir klasė/lygis;
  • Nuotrauka arba Video;
 • Platformos palaikymui ir dėl saugumo priežasčių
  • IP adresas;
  • Prisijungimo laikas ir data;
  • EdupersonTargertID;
  • Žurnalinių įrašų duomenys;
 • Prisijungimo ir naudojimosi internetiniu puslapius metu
  • IP adresas;
  • Slapukų informacija su navigaciniais duomenimis internetiniame puslapyje.
 • Akredituoto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo išdavimui
  • asmens kodas arba gimimo data, išduotas pažymėjimas

IV. Kada ir kaip dalinamės asmens duomenimis?

Jūsų asmens duomenimis esant būtinybei galime pasidalinti su aplinką valdančiomis institucijomis, kurios taip pat vadovaujasi tokiomis pačiomis nuostatomis ir laikosi pačių griežčiausių saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimų, kad užtikrintų tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą.

Dėl VMA platformos bendradarbiavimo savybių dalis asmens duomenų gali būti matomi kitiems platformos naudotojams.

V. Asmens duomenų išsaugojimas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol naudositės VMA platforma, arba iki numatytos mokymosi/studijų pabaigos. Po šio laikotarpio jūsų asmens duomenys taps anoniminiai ir naudojami tik statistiniams skaičiavimams, nebent jūs atnaujinsite savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tęsdami mokymosi/studijų procesą.

VI. Saugumas

Siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą, naudojame šias priemones:

 • Renkamų asmens duomenų kiekio minimizavimas;
 • Pseudo-anoniminiai asmens duomenys – edupersonTargetID;
 • Naudojama ugniasienė siekiant išvengti nuo neleistino išorinio priėjimo;
 • Valdoma, ribojama ir kontroliuojama prieiga prie asmens duomenų;
 • Atsarginės kopijos ir dubliavimas;
 • Reguliarūs naudojamų priemonių efektyvumo bandymai;
 • Saugumas ir šifruoti ryšio kanalai.

VII. Jūsų teisės

Remiantis BDAR (15 straipsnis ir toliau) jūs turite šias teisės, susijusias su asmens duomenimis:

 • Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų;
 • Jūs turite teisę prašyti pataisyti informaciją;
 • Jūs turite teisę prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • Jūs turite teisę duomenų perkeliamumui;
 • Jūs turite teisę prašyti ištrinti jūsų asmeninę informaciją pateikdami vieną iš priežasčių, nurodytų 17 straipsnyje;
 • Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl asmens duomenų tvarkymo veiklų, jei manote, kad jūsų duomenys tvarkomi ne taip, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje;
 • Jūs taip pat turite šias teises atsižvelgiant, į duomenis, kuriuos tvarkome su jūsų sutikimu:
 • Jūs turite teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo metu nedarydami poveikio atliekamo asmens duomenų tvarkymo teisėtumui, grindžiamam sutikimu iki atšaukimo.

VIII. Skundai / Nutraukimas

Jei Naudotojas turi prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip yra tvarkomi jo asmens duomenys, jis / ji turi teisę pateikti laisvos formos prašymą arba skundą Universiteto duomenų apsaugos pareigūnui, el. paštu privacy@ktu.lt arba adresu K. Donelaičio g. 73-110, Kaunas, taip pat Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, el. paštu ada@ada.lt, adresu J. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius.Santrauka

Ši svetainės politika paaiškina atvirųjų mokymų virtualiosios mokymosi aplinkos paskirtį ir naudojimo taisykles. 

Sutikdami su šios svetainės politika, jūs pripažįstate, kad esate susipažinęs su Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis.


Visa politika

Naudojimo taisyklės

 • open.ktu.edu - atvirųjų mokymų virtualiąją mokymosi aplinką tvarko ir administruoja VšĮ Kauno technologijos universitetas (toliau – Universitetas), juridinio asmens kodas 111950581, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT119505811, el. pašto adresas ktu@ktu.lt.
 • Prašome perskaityti atvirųjų mokymų virtualiosios mokymosi aplinkos (toliau – VMA) naudojimo taisykles (toliau – Taisyklės), prieš pradėdami registraciją ir naudojimąsi VMA. Naudojantis VMA, Universitetas laikys, kad atstovas yra susipažinęs su Taisyklėmis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.
 • Universitetas vienašališkai gali keisti Taisykles, registracijos VMA sąlygas, Sistemos funkcionalumą, joje teikiamas paslaugas.

Paskirtis ir naudojimas

 • VMA yra skirta teikti mokomojo turinio e. kursus, kurie gali būti skirti tam tikrai auditorijai arba visiems aplinkoje registruotiems Naudotojams, arba prieinami viešai - Svečiui. 
 • VMA e. kurse gali būtų realizuojama visas ugdymo procesas: pateikiamas visas kurso, tematikos ar modulio turinys, bendraujama diskutuojant (diskusijų forumuose, pokalbiuose, vaizdo konferencijose, asmeninėmis žinutėmis ar elektroniniu paštu), atliekamos praktinės užduotys, vykdomos bendradarbiavimo veiklos ar darbas grupėse, taikomi vertinimo ir žinių tikrinimo priemonės: testai, apklausos ir pan.
 • VMA gali naudotis joje registruotas asmuo (-ys) (toliau – Naudotojas (-ai)), suvedęs savo prisijungimo duomenis į VMA esančią registracijos formą ar registruotam Naudotojui, kuris prie sistemos prisijungė per kitas išorines sistemas (pvz.: per KTU vieningo prisijungimo sistemą) ar administratoriui įtraukus Naudotoją rankiniu būdu ir suteikus prisijungimo duomenis. Naudotojui draudžiama VMA naudoti neteisėtiems veiksmams.
 • Registruodamasis ir / ar naudodamasis VMA, Naudotojas tampa savo prisijungimo duomenų valdytoju, pats užtikrina savo prisijungimo duomenų saugumą ir VMA asmeninių nuostatų valdymą. Naudotojas visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jo vardu, atliktus veiksmus. Kiekvienas Naudotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti Universitetą apie prisijungimo duomenų praradimą, neteisėtą naudojimą.
 • Naudotojas sutinka, kad VMA registracijos metu ar po registracijos pateikti duomenys būtų vieši ir prieinami VMA lankytojams.
 • Registracija ir naudojimasis VMA yra nemokami.
 • Naudotojas prisiima visą atsakomybę už skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. 
 • VMA draudžiama skelbti klaidinančius, įžeidžiančius ar kitą netinkamą turinį, siūlymus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir nusistovėjusioms moralinėms normoms.
 • Universitetas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš VMA skelbimus ar bet kokią kitą Naudotojo pateiktą informaciją, padaryti skelbimus (informaciją) nematomus, panaikinti Naudotojo registraciją, blokuoti, redaguoti Naudotojo skelbiamą turinį, jei, Universiteto nuomone, Naudotojas, pažeidė šias Taisykles ir galiojančius teisės aktus, pateikė neteisingą, netikslią, ne visą ir (ar) klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis VMA, tyčia ir sąmoningai atskleidė apgaulingą ar neteisingą informaciją, ar, Universiteto nuomone, kitaip netinkamai pasielgė.
 • Universitetas teikia technines priemones bei pagalbą informacijos paskelbimui VMA, bet neįsipareigoja ir neatsako už pateiktą e. kurso turinį, jo atnaujinimą, jei turinys teikiamas trečios šalies.  E. kurso turinį teikia ir valdo e. kurso kūrėjai

Privatumas

Ši VMA yra svetainė atvira visiems, todėl bet kokie Naudotojo duomenis, kuriuos jis pats paskelbia diskusijų forumuose ar kitur, gali pamatyti visi ir jie gali būti cituojami, nukopijuoti ar panaudoti kitur. Naudotojas neprivalo skelbti savo duomenų, kuriuos nori išlaikyti privačius.

VMA yra gerbiama Naudotojo privatumas, todėl Naudotojas kaip dalyvis, neprivalo naudoti savo tikrojo vardo, kad užsiregistruotų šioje VMA. Tačiau, jei e. kurse yra numatytas ir išduodamas pasiekimas ar skaitmeninis pažymėjimas, ar kitas įvertinimas, juose vardas bus rodomas toks, koks bus įvestas  Naudotojo profilyje. 

Siekiant organizuoti tikslingą ir informatyvų mokymosi procesą bei, kad VMA tinkamai veiktų, reikalingas Naudotojo el. pašto adresas, kuris nebus dalijamas ar parduotas jokioms trečiosioms šalims. VMA e. kurse ar tam tikros aplinkos sisteminiai pranešimai gali būti siunčiami Naudotojo el. paštu ir po mokymų/e. kurso baigimo. Diskusijų forumuose visada siunčiamų pranešimų el. paštu galima atsisakyti, el. laiške spustelėjus nurodą „atsisakyti prenumeratos“ arba gaunamus pranešimus gali Naudotojas valdyti savo naudotojo profilyje, pasirinkę „Pranešimų nuostatos".

Daugiau skaitykite svetainės Privatumo politikoje. 

Elgesio kodeksas

Tikimasi, kad šioje atviroje VMA svetainėje Naudotojai elgsis atsakingai ir pagarbiai.

Santrauka

VMA slapukų (angl. cookies) politika paaiškina, kas yra slapukai, kaip jie naudojami šioje svetainėje ir kaip trečiosios šalys gali naudoti slapukus šioje VMA.

Visa politika

Perskaitykite šią politiką kartu su duomenų privatumo politika, kurioje pateikiama papildoma informacija apie tai, kaip yra naudojami asmenį identifikuojanti informacija ir supažindinama su Naudotojo teisėmis.


Kas yra slapukai (angl. cookies)?

VMA identifikuoja asmenis naudodamasi slapukais (angl. cookies). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Naudotojo įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Naudotoją per kitus apsilankymus VMA.
Slapukai yra įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu. Naudotojas visada gali peržiūrėti naudojamus slapukus savo naršyklėje, ten pat pakeisti jų naudojimo nustatymus. VMA naudojami tik techninio palaikymo slapukai, kurie saugo informaciją apie naršymo sesiją (sesijos identifikatorių). Jokia kita informacija slapukuose nėra saugoma ir jokiems kitiems tikslams slapukai nėra naudojami.

Universitetas, siekdamas užtikrinti galimybę reaguoti į skaitmeninius incidentus, serverio žurnaluose fiksuoja lankytojų kompiuterių IP adresus ir atliekamus veiksmus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Tai nėra neįprasta praktika.

Kaip VMA Moodle naudoja slapukus?

Kai naudojamasi ir lankomasi VMA, interneto naršyklėje gali būti patalpinti keletą slapukų failų.

VMA naudoja arba gali naudoti slapukus ir (arba) internetinius signalus, kurie padeda nustatyti ir atpažinti pasikartojančius lankytojus, turinio tipą ir svetaines, į kurias nukreipiamas Naudotojas, kiek laiko kiekvienas Naudotojas praleidžia tam tikroje VMA vietoje ir naudojasi konkrečiomis funkcijomis. Jei slapukų duomenys yra apie asmenį identifikuojanti informacija, šie duomenys tvarkomi remiantis sutikimu.

VMA yra naudojami sesijos ir nuolatiniai slapukai, o VMA paleidimui yra naudojami įvairūs slapukai: 

 • Būtinieji slapukai. VMA naudojami būtinieji slapukai svetainės patikimam veikimui. VMA naudojami būtinieji slapukai, norint patvirtinti Naudotojus, užkirsti kelią nesąžiningų Naudotojų paskyrų naudojimui ar pasiūlyti aplinkos funkcijas.
 • Analitiniai / vykdymo slapukai. Leidžia atpažinti ir skaičiuoti lankytojų skaičių ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje, kai ja naudojasi. Tai padeda gerinti VMA veikimą.
 • Funkciniai slapukai. Naudojami norint atpažinti Naudotojus, grįžus į VMA. Tai leidžia VMA pritaikyti turinį pagal Naudotoją, pvz.: pasveikinti vardu ir įsiminti Naudotojo nuostatas (pavyzdžiui, pasirinktą kalbą ar regioną).
 • Tiksliniai slapukai. Registravimas apie apsilankymą VMA, aplankytus puslapius ir naršymą pagal nuorodas. Ši informacija naudojama tam, kad VMA taptų tinkamesnė pagal Naudotojo interesus. 

Trečiųjų šalių slapukai

Be VMA slapukų, taip pat gali būti naudojami įvairius trečiųjų šalių slapukai, siekiant įvertinti VMA naudojimo statistiką ir tobulinti rinkodaros veiksmus.

 • Stebėjimo slapukai. Stebima Naudotojo elgsena VMA ir susiejama su kitomis metrikomis, leidžiančiomis geriau suprasti naudojimo įpročius.
 • Optimizavimo slapukai. Leidžia realiuoju laiku stebėti Naudotojų konversijas iš skirtingų rinkodaros kanalų, siekiant įvertinti jų efektyvumą.

Kaip pašalinti slapukus?

Galima atsisakyti, pašalinti arba išjungti naršyklėje slapukus interneto naršyklės nuostatų puslapiuose. Tačiau pašalinus slapukus ar jų atsisakius, VMA gali netinkamai veikti: gali nebūti  galimybė naudoti kai kurių ar visų VMA funkcijų; nebus galimybės prisijungti, išsaugoti savo nuostatas,; kai kurie VMA puslapiai gali būti netinkamai rodomi.

Slapukų lentelės

Žemiau esančiose lentelėse pateikiami kai kurie vidiniai ir trečiųjų šalių slapukai, kurie naudojami VMA. Kadangi laikui bėgant šių slapukų pavadinimai, numeriai ir tikslai gali keistis, šis puslapis gali būti atnaujintas, kad atspindėtų tuos pokyčius.


Slapuko pavadinimas Tikslas Galiojimo laikas Papildoma informacija
MoodleSession Šis slapukas turi būti įgalintas naršyklėje, kad būtų užtikrintas naršymas VMA ir išlaikyta prisijungimo informacija naršant iš vieno puslapio į kitą.

Kai atsijungiama ar uždaroma naršyklė, šis slapukas sunaikinamas (interneto naršyklėje ir serveryje)
MOODLEID Slapukas įsimena Naudotojo vardą naršyklėje. Tai reiškia, kad sugrįžus į VMA, prisijungimo puslapyje prisijungimo / Naudotojo vardo laukas jau bus užpildytas. 

Saugiau atsisakyti šio slapuko - kiekvieną kartą prisijungdami turėsite dar kartą įvesti savo Naudotojo vardą.

Trečiųjų šalių slapukai

Slapuko pavadinimas Tikslas Papildoma informacija
__utma Google Analytics: atskiria lankytojus ir naršymo sesijas. Saugo apsilankymų skaičių (kiekvienam lankytojui), pirmo apsilankymo laikas, ankstesnis apsilankymas ir dabartinis apsilankymas.
__utmb Google Analytics: nustato naujas sesijas. Naudojama apytiksliai patikrinti kaip greitai Naudotojai atsijungia nuo svetainės: kai sesija prasideda ir maždaug baigiasi.
__utmc Google Analytics: nustato naujas lankytojus. 
__utmt
__utmz Google Analytics: suteikia informaciją, kaip lankytojas pasiekia puslapį.
https://helpful.knobs-dials.com/index.php/Utma,_utmb,_utmz_cookies