Privatumo politika


Šis privatumo pranešimas susijęs su šioje svetainėje sukurtomis naudotojų paskyromis.

Privatumas ir asmens duomenys

VMA vertina jūsų privatumą. Kad būtų suteikiama Naudotojui prieigą prie atvirųjų mokymų virtualiosios mokymo platformos, šioje svetainėje yra renkama ir saugoma asmeninė informaciją apie Naudotoją.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

Šioje VMA tvarkomi duomenys, kuriuos pateikiami kuriant Naudotojo paskyrą šioje svetainėje, pvz., vardą ir el. pašto adresą. Taip pat yra renkami duomenis apie Naudotojo veiklą svetainėje, įskaitant bet kokį Naudotojo indėlį.

Kaip naudojama ši informacija?

Ši informacija naudojama tik norint suteikti prieigą prie atvirųjų mokymų šioje svetainėje.

Kiek laiko mano duomenys saugomi?

Naudotojo asmens duomenys saugomi tol, kol paskyra yra aktyvi šioje VMA, t. y. tol, kol naudojamasi šia svetaine, arba iki numatytos mokymosi/kurso pabaigos.

Išsami open.ktu.edu duomenų privatumo politika (nuoroda atsidaro naujame lange).


Privatumo Politika

I. Atvirųjų mokymų virtualiosios mokymosi aplinkos paslaugos aprašymas

open.ktu.edu yra atvirųjų mokymų Virtualioji mokymosi aplinka (toliau – VMA) – mokomojo ugdymo turinio ir atvirojo turinio teikimui. VMA padeda geriau integruoti formalaus ir neformalaus mokymosi scenarijus, o taip pat šia aplinka besinaudojantieji tampa labiau motyvuoti, prisiimantys atsakomybę už savo mokymosi rezultatus.

II. Politikos aprėptis (kam skirtas šis dokumentas)

Ši privatumo politika nustato kriterijus ir sąlygomis, kuriomis remiantis VMA renka, apdoroja, saugo ir perduoda asmens duomenis, kaip yra užtikrinamas šios informacijos konfidencialumas bei kaip įgyvendinami priimti įstatymai ar reglamentai, atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR) ir reglamentą dėl e.privatumo, ar kitus įstatymus, kurie pakeičia, pritaiko ar kodifikuoja bet kuriuos iš išvardintų įstatymų, taip pat bet kokius kitus taikomus nacionalinius teisės aktus dėl asmens duomenų apdorojimo ir privatumo.

Privatumo politikoje apibrėžiami terminai:

 • duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra renkami, saugomi ar tvarkomi (taip pat žr. „naudotojo“ apibrėžimą žemiau);
 • duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita institucija, kuri viena ar drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus, kur tvarkymo tikslai, sąlygos ir būdai nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės aktais;
 • duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar bet kuri kita institucija, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
 • asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta (duomenų subjektas); asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma remiantis nurodytu asmens dokumento kodu arba vienu ar daugiau jam būdingų fizinių, fiziologinių, psichinių, genetinių, protinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių to asmens požymių;
 • asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis atliekama operacija ar operacijos, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, laikymas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas;
 • priežiūros institucija – nepriklausoma viešoji priežiūros institucija, kuri įsteigiama valstybės narės pagal 51-ąjį straipsnį (Reg. UE 679/2016);
 • trečioji šalis“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, valstybinės valdžios institucija, agentūra ar kita institucija, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo tiesiogiai įgalioti tvarkyti asmens duomenis;
Šioje politikoje taip pat naudojami terminai:
 • internetinis puslapis – internetinis resursas, pasiekiamas per domenų vardus;
 • naudotojas arba duomenų subjektas – internetinio puslapio interneto naudotojas, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

II. Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tikslai ir teisinis pagrindas

VMA renka ir tvarko jūsų asmens duomenis šiems tikslams ir šiuo teisiniu pagrindu:

 • kad jums būtų suteikta prieiga ir galimybė naudotis VMA platforma;
 • kad būtų galima patikrinti jūsų tapatybę, užregistruoti, sukurti ir palaikyti jūsų naudotojo paskyrą;
 • kad būtų įmanoma stebėti platformos naudojimą saugumo tikslais.
Teisinis pagrindas:
 • remdamasis BDAR ir deramai atsižvelgdamas į savo ir kitų projekto dalyvių teisėtus interesus KTU renka ir apdoroja asmens duomenis siekdamas nustatytų tikslų ir atstovaudamas tiesiogiai susijusių duomenų valdytojų interesus.
 • Vykdant sutartinius įsipareigojimus: suteikti prieigą prie nuotolinio mokymo platformos.
 • Sutikimas: kai vaikų amžius yra mažesnis nei 16, asmens duomenys bus tvarkomi jeigu ir tik tiek, kiek sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido vaiko tėvai arba globėjas.

III. Kokius asmens duomenis tvarkome?

Kad galėtume suteikti jums prieigą prie VMA mokymo platformos, mes turime teisėtą pagrindą tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Registracijai ir Naudotojo paskyrai
  • Rolė (Besimokantysis arba Dėstytojas);
  • Vardas arba Pseudonimas (ar Paskyros pavadinimas);
  • El. pašto adresas;
  • Mokykla/Institucija ir klasė/lygis;
  • Nuotrauka arba Video;
 • Platformos palaikymui ir dėl saugumo priežasčių
  • IP adresas;
  • Prisijungimo laikas ir data;
  • EdupersonTargertID;
  • Žurnalinių įrašų duomenys;
 • Prisijungimo ir naudojimosi internetiniu puslapius metu
  • IP adresas;
  • Slapukų informacija su navigaciniais duomenimis internetiniame puslapyje.
 • Akredituoto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo išdavimui
  • asmens kodas arba gimimo data, išduotas pažymėjimas

IV. Kada ir kaip dalinamės asmens duomenimis?

Jūsų asmens duomenimis esant būtinybei galime pasidalinti su aplinką valdančiomis institucijomis, kurios taip pat vadovaujasi tokiomis pačiomis nuostatomis ir laikosi pačių griežčiausių saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimų, kad užtikrintų tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugą.

Dėl VMA platformos bendradarbiavimo savybių dalis asmens duomenų gali būti matomi kitiems platformos naudotojams.

V. Asmens duomenų išsaugojimas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol naudositės VMA platforma, arba iki numatytos mokymosi/studijų pabaigos. Po šio laikotarpio jūsų asmens duomenys taps anoniminiai ir naudojami tik statistiniams skaičiavimams, nebent jūs atnaujinsite savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tęsdami mokymosi/studijų procesą.

VI. Saugumas

Siekdami užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą, naudojame šias priemones:

 • Renkamų asmens duomenų kiekio minimizavimas;
 • Pseudo-anoniminiai asmens duomenys – edupersonTargetID;
 • Naudojama ugniasienė siekiant išvengti nuo neleistino išorinio priėjimo;
 • Valdoma, ribojama ir kontroliuojama prieiga prie asmens duomenų;
 • Atsarginės kopijos ir dubliavimas;
 • Reguliarūs naudojamų priemonių efektyvumo bandymai;
 • Saugumas ir šifruoti ryšio kanalai.

VII. Jūsų teisės

Remiantis BDAR (15 straipsnis ir toliau) jūs turite šias teisės, susijusias su asmens duomenimis:

 • Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų;
 • Jūs turite teisę prašyti pataisyti informaciją;
 • Jūs turite teisę prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;
 • Jūs turite teisę duomenų perkeliamumui;
 • Jūs turite teisę prašyti ištrinti jūsų asmeninę informaciją pateikdami vieną iš priežasčių, nurodytų 17 straipsnyje;
 • Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl asmens duomenų tvarkymo veiklų, jei manote, kad jūsų duomenys tvarkomi ne taip, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje;
 • Jūs taip pat turite šias teises atsižvelgiant, į duomenis, kuriuos tvarkome su jūsų sutikimu:
 • Jūs turite teisę atšaukti sutikimą bet kuriuo metu nedarydami poveikio atliekamo asmens duomenų tvarkymo teisėtumui, grindžiamam sutikimu iki atšaukimo.

VIII. Skundai / Nutraukimas

Jei Naudotojas turi prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip yra tvarkomi jo asmens duomenys, jis / ji turi teisę pateikti laisvos formos prašymą arba skundą Universiteto duomenų apsaugos pareigūnui, el. paštu privacy@ktu.lt arba adresu K. Donelaičio g. 73-110, Kaunas, taip pat Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, el. paštu ada@ada.lt, adresu J. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius.