Atvirosios prieigos rekomendacijos mokslininkams

Europos Komisijos 2018 m. balandžio 25 d. paskelbtame dokumente „Komisijos rekomendacija (ES) 2018/790 dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo“ (2018) paskelbti su atvirąja prieiga susiję reikalavimai. Rekomenduojama, kad ES šalyse būtų nustatyta ir įgyvendinta aiški mokslinių tyrimų duomenų, gautų įgyvendinant viešosiomis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus, tvarkymo politika.

Rekomenduojama,
kad:
 • publikacijos, parengtos pagal viešosiomis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus, nepriklausomai nuo jų publikavimo būdo, taptų kuo greičiau atvirai prieinamos, pageidautina paskelbimo metu, bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius (socialinių ir humanitarinių mokslų publikacijos – per 12 mėnesių) nuo paskelbimo;
 • mokslo darbuotojai, sudarydami sutartis su leidėjais, neperduotų visų intelektinės nuosavybės teisių, kad galėtų įvykdyti atvirosios prieigos politikos reikalavimus. Tai visų pirma taikoma savarankiškam archyvavimui ir pakartotiniam naudojimui;
 • mokslinių tyrimų duomenys taptų ir išliktų surandami ir prieinami, sąveikūs ir pakartotinai panaudojami (FAIR principai) saugioje ir patikimoje skaitmeninėje infrastruktūroje, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba nesuderinama su tolesniu mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimu („kiek įmanoma, atviri, kiek būtina, uždari“ (Komisijos rekomendacija (ES) 2018/790 dėl prieigos prie mokslinės informacijos ir tos informacijos išsaugojimo, 2018).

Mokslininkai, vykdydami institucijų ar fondų lėšomis finansuojamus tyrimus, turi susipažinti ir laikytis atvirosios prieigos reikalavimų. Jie pateikiami sutartyse ir finansuojančių institucijų dokumentuose (žr. skyriaus „Nuorodos“ poskyrį Atvirąjį mokslą reglamentuojantys dokumentai).

Programos „Horizontas 2020“ vykdomų projektų tyrėjams privaloma suteikti atvirąją prieigą prie tyrimo metu gautų duomenų ir jų pagrindu parengtų publikacijų (Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 2017). Projekto tyrėjai turi atlikti šiuos žingsnius:

1 žingsnis. Parengti duomenų valdymo ir mokslinių publikacijų sklaidos planus (per 6 mėn. nuo projekto pradžios). Tyrėjai gali nuspręsti, ar tyrimo rezultatus norėtų skelbti atvirąja prieiga, ar patentuoti.

Pastaba. Atviroji prieiga privaloma tik tada, kai publikacija yra numatyta projekto rezultatuose.

2 žingsnis. Pasirinkti mokslinių publikacijų skelbimo būdą.

Auksinis prieigos modelis:

 • publikaciją skelbti atvirosios prieigos žurnale ir atverti iš karto po publikavimo;
 • suteikti Kūrybinių bendrijų licenciją (CC-BY arba CC-0), pasirašyti papildomą susitarimą su leidėju arba sumokėti straipsnio parengimo (APC) mokestį.

Pastaba. Straipsnio parengimo mokestis yra tinkamos projekto išlaidos.

Svarbu!
Atvirosios prieigos žurnaluose publikuoti straipsniai taip pat turi būti įkeliami į talpyklą, siekiant užtikrinti jų ilgalaikį saugojimą ir prieigą.

Žaliasis prieigos modelis:

 • publikuoti straipsnį pasirinktame komercinio leidėjo žurnale;
 • svetainėje SHERPA RoMEO patikrinti leidėjo atvirosios prieigos politiką – ar ir kokią straipsnio versiją galima archyvuoti. Jeigu leidėjo nurodytas embargo laikotarpis ilgesnis nei 6 (12) mėnesiai, derėtis su leidėju dėl priedo prie sutarties pasirašymo;
 • mašininiu būdu nuskaitomą elektroninę publikuotos versijos kopiją arba galutinę recenzuoto rankraščio, priimto publikuoti, versiją įkelti į talpyklą iš karto, kai mokslinė publikacija yra priimta leidybai arba (vėliausiai) kai ji yra paskelbta. Talpykla turi atitikti OpenAIRE rekomendacijas. Rekomenduojama pasirinkti teminę ar centralizuotą talpyklą iš OpenDOAR, ROAR registrų. EMT rekomenduojamos talpyklos: Europe PubMed Central, arXiv, OAPEN library, Zenodo.
Svarbu!
 • Tarp publikaciją aprašančių duomenų turi būti pateikti šie metaduomenys: programos pavadinimas, projekto pavadinimas, santrumpa ir dotacijos numeris, publikavimo data, embargo periodas (jeigu taikomas), nuolatinis identifikatorius.
 • Prieiga prie publikacijos turi būti suteikta per 6 mėnesius (prie socialinių ir humanitarinių mokslų sričių publikacijų per 12 mėnesių).

3 žingsnis. Tyrimo duomenis įkelti į talpyklą:

 • pasirinkti talpyklą, prioritetą teikiant tai, kurioje duomenų rinkiniams yra suteikiamas DOI identifikatorius, užtikrinantis duomenų randamumą ir cituojamumą;
 • pateikti įrankius ir instrumentus, kurie reikalingi naudotis duomenimis atliekant pakartotinius tyrimus;
 • pagal galimybes suteikti prieigą; galimi pasirinkimai: atviroji prieiga, prieiga pagal pareikalavimą, uždarieji duomenys.

 


4 pav. Atvirosios prieigos reikalavimų vykdymas programos „Horizontas2020 projektuose

Atvirąją prieigą reglamentuojantys Lietuvos dokumentai

Mokslo duomenų skelbimo sąlygas numato Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 51 straipsnis Mokslinės veiklos rezultatų viešumas“:

„Siekiant užtikrinti valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų kokybę, valstybės biudžeto lėšų panaudojimo skaidrumą, paskatinti mokslo pažangą, visi mokslo ir studijų institucijose valstybės biudžeto lėšomis atliekamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai turi būti skelbiami viešai (interneto svetainėje ir kitais būdais), kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.“

Lietuvos mokslo tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintos „Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės“, kuriose skatinami žaliasis ir auksinis atvirosios prieigos modeliai.

Žaliasis atvirosios prieigos modelis:

 • skaitmeninės publikacijų kopijos turi būti pateiktos talpyklai iškart, kai darbas priimamas publikuoti;
 • gali būti taikomas 6 mėnesių embargo laikotarpis biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslinėms publikacijoms;
 • gali būti taikomas 12 mėnesių embargo laikotarpis humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslinėms publikacijoms.

Auksinis atvirosios prieigos modelis:

 • publikuojama atvirosios prieigos žurnaluose;
 • APC ir BPC (angl. book processing charge) mokesčiai gali būti mokami Tarybos finansuojamų projektų lėšomis ir numatomi projekto išlaidų sąmatoje;
 • jei yra sumokėti APC ar BPC mokesčiai, turi būti naudojama Kūrybinių bendrijų licencija CC-BY.
Svarbu!
 • Išlaidos už publikacijų atvėrimą hibridiniuose žurnaluose nėra apmokamos Tarybos projektų lėšomis.
 • Publikacijų autoriams ir (ar) jų institucijoms rekomenduojama tartis su leidėjais dėl leidimo įgyvendinti anksčiau nurodytus prieigos principus arba pasirinkti kitą žurnalą.
 • Gairėms įgyvendinti nustatytas pereinamasis laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d. Pereinamojo laikotarpio metu, nustačius Gairių nuostatų nesilaikymo atvejų, bus taikomos tik įspėjamosios priemonės.

Atvirosios prieigos talpyklų archyvavimo politikos registre (angl. The Registry of Open Access Repository Mandates and Policies, ROARMAP) paskelbtos dešimties Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atvirosios prieigos prie publikacijų ir duomenų nuostatos ir gairės (2018 m. rugsėjo 15 d. duomenys).