Informacijos šaltiniai ir jų paieškos galimybės

Moksliniai straipsniai

Moksliniai straipsniai iš mokslinių žurnalų ar konferencijų leidinių yra vieni svarbiausių patikimos mokslinės informacijos šaltinių, kuriuose publikuojami naujausi tyrimų rezultatai. Juose pateikiama problema, apžvelgiami ankstesni problemos tyrimai, vykdytų tyrimų metodika, rezultatai ir išvados. Straipsniai turi aiškią struktūrą: įvadą, kuriame dažniausiai pateikiama trumpa pagrindinė informacija ir darbo tikslas, naudotų metodų, darbo rezultatų ir gautų duomenų aprašymas, pateikiamos išvados, kuriose aptariama rezultatų reikšmė ir vertė. Straipsnis visada turi santrauką ir cituotos literatūros sąrašą, sudarytą pagal žurnalo nustatytus reikalavimus.
Mokslo straipsnis yra straipsnis, paskelbtas recenzuojamame leidinyje, turintis konkrečiai mokslo krypčiai įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis tos mokslo krypties moksliškumo kriterijus. Mažiausia įskaitoma mokslo straipsnio apimtis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 0,25 autorinio lanko (Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo, 2017). 

Vertingesni straipsniai publikuojami recenzuojamuose ir tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose. Taip pat verta žinoti apie nepatikimus vadinamuosius grobuoniškus žurnalus ir necituoti jų straipsnių (išsamiau žr. modulyje Kaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuoti).
Recenzuojamas leidinys yra periodinis, tęstinis arba vienkartinis leidinys, turintis ISSN arba ISBN numerį, kuriame mokslo darbai publikuojami remiantis mokslinių recenzentų (angl. peer-review) išvadomis, kurių pateikimas gali būti įrodytas. Dėl leidinio atitikties recenzuojamo leidinio kategorijai sprendžia Lietuvos mokslo tarybos sudarytos ekspertų grupės (Dėl kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo, 2017).

Patikima ir efektyvu mokslinių straipsnių ieškoti:
  • mokslinių žurnalų ir kitose duomenų bazėse,
  • akademinių institucijų virtualiose bibliotekose,
  • mokslinės informacijos paieškos sistemose.

Straipsniai gali būti prieinami atvirosios prieigos ar mokamuose ištekliuose (institucijų prenumeruojamose duomenų bazėse).

Atvirosios prieigos straipsnių galima rasti atvirosios prieigos moksliniuose žurnaluose ir jų paieškos registruose, atvirosios prieigos institucinėse talpyklose. Atvirosios prieigos straipsnių galima rasti ir kai kuriose prenumeruojamose duomenų bazėse (pvz., Science Direct, Springer ir kt.) – šie straipsniai būna pažymėti žyma Open Access. Išsamiau apie atvirosios prieigos išteklius žr. modulyje  Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijų.

Prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir archyvais galima naudotis tada, kai institucijos įsigyja prieigos licencijas. Daugelio duomenų bazių prenumerata mūsų šalyje rūpinasi Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA), kai kurias duomenų bazes savarankiškai prenumeruoja universitetų ar mokslo institutų bibliotekos. Apie duomenų bazes, prenumeruojamas konkrečioje institucijoje, informacija teikiama LMBA svetainėje ir institucijų bibliotekų interneto svetainėse.

 Svarbu!
Radę informaciją apie dominantį straipsnį, jo viso teksto pirmiausia ieškokite savos ar kitų Lietuvos institucijų prenumeruojamose ir atvirosios prieigos duomenų bazėse. Jei jose visateksčio straipsnio nerandate, galite užsisakyti jo kopiją per tarpbibliotekinį abonementą ar dokumentų pristatymo tarnybas arba įsigyti iš leidėjo.

1 lentelė. Mokslinių straipsnių paieška

Paieškos įrankis

Paieškos išteklių informacija

Prenumeruojamos duomenų bazės

Science Direct, SpringerLINK, Wiley, Nature, Taylor&Francis, Emerald, EBSCO Publishing ir daug kitų duomenų bazių; apie jas išsamiau žr.  LMBA svetainėje.

Svarbu!
  • Prenumeruojamomis duomenų bazėmis galima naudotis jas prenumeruojančios institucijos interneto tinkle arba prisijungus prie jo per nuotolinę prieigą (VPN, EZProxy ar kt.).
  • Kai kuriomis duomenų bazėmis (pvz., EBSCO Publishing)galima naudotis su slaptažodžiais, kuriuos suteikia institucijos biblioteka.

Atvirosios prieigos ištekliai

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) – įvairios Lietuvos dėstytojų publikacijos ir kita informacija, tarp jų straipsniai iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų darbuotojų publikacijų duomenų bazių (PDB), humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazės Lituanistika.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) – atvirosios prieigos mokslinių žurnalų registras ir straipsnių paieškos sistema.

OpenDOAR – atvirosios prieigos talpyklų katalogas.

Akademinių institucijų virtualios bibliotekos

Akademinių institucijų virtualios bibliotekos – paieška institucijos kuriamuose, prenumeruojamuose ir atvirosios prieigos ištekliuose.

Svarbu!  
Prenumeruojamais ištekliais galima naudotis prenumeruojančios institucijos interneto tinkle arba prisijungus prie jo per nuotolinę prieigą (VPN, EZProxy ar kt.).

Mokslinės informacijos paieškos sistemos

Google Scholar – pasaulinė mokslinės informacijos paieškos sistema.

Svarbu!  
Prieiga prie prenumeruojamų duomenų bazių straipsnių tekstų galima prenumeruojančios institucijos interneto tinkle arba prisijungus prie jo per nuotolinę prieigą.

Dimensions – mokslinės informacijos paieškos sistema. Atvirosios prieigos ištekliai pažymėti žyma Open Access.

BASE – mokslinės informacijos paieškos sistema. Atvirosios prieigos ištekliai pažymėti žyma Open Access.

 Rekomenduojama!
Mokslinių straipsnių paieškai, naudojimui ir citavimui yra svarbus straipsnio skaitmeninio objekto identifikatorius (angl. Digital Object IdentifierDOI). Žinodami DOI numerį, lengvai rasite straipsnį; taip pat nepamirškite šio numerio įrašyti cituodami straipsnį literatūros sąraše.